مدرسه شهيد مطهري

 

 

خداوند متعال، بنده اي را دوست دارد كه چون بفروشد، آسانگير باشد ؛ چون بخرد، آسانگير باشد ؛چون قضاوت كند، آسانگير باشد ؛ و چون قضاوت بخواهد، آسانگير باشد . ( رسول خدا صلي الله عليه و آله )
Gallery

زندگي به سبک جهادي
- (0 Body)  Print