مدرسه شهيد مطهري

 

 

دانش و دارايي، هر عيبي را مي پوشانند و تنگدستي و ناداني، هرگونه عيبي را آشكار مي سازند . ( پيامبر خدا صلي الله عليه و آله )
Gallery

زندگي به سبک جهادي
- (0 Body)  Print