مدرسه شهيد مطهري

 

 

همانا خدا بر عهده شما واجبهايى نهاده ، آن را ضايع مكنيد و حدودى برايتان نهاده از آن مگذريد و از چيزهايى تان بازداشته حرمت آن را مشكنيد و چيزهايى را براى شما نگفته و آن را از روى فراموشى وانگذارده ، پس خود را در باره آن به رنج ميفكنيد . ( نهج البلاغه )
Gallery

اطلاعيه ها
- (0 Body)  Print
تصاوير برگزيده
پيشنهاد سردبير
*** ***
پوستر حديث

به مسئولين مدارس پيشنهاد مي شود از پوستر هاي اين بخش جهت چاپ و درج در تابلو هاي اطلاع رساني مدارس استفاده گردد . براي دريافت پوستر کليک کنيد

***

نشاني

تهران، ميدان بهارستان، خيابان
شهيد مصطفي خميني، خيابان
علامه شريف رضي، مدرسه
عالي شهيد مطهري،معاونت
آموزش متوسطه